Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (§1141 a další zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

K čemu slouží:
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podle § 1141 dokáže vyřešit podílové spoluvlastnictví osob ke stavebnímu objektu s možností vymezit jednotky obdobně jako v případě prohlášení vlastníka. Na rozdíl od prohlášení vlastníka, které dohoda obsahuje, určuje konkrétní vlastníky jednotek.

Kdo uzavírá dohodu:
Dohodu uzavírají podíloví spoluvlastníci stavby – nemovitosti, ve které lze vymezit jednotky, viz. Prohlášení vlastníka. Spoluvlastníky jsou jednotlivé fyzické, nebo právnické osoby, ale také podíloví spoluvlastníci a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Ne manželé mající stavbu ve společném jmění manželů.

Co je výsledkem uzavření Dohody.
a. Stejně jako při Prohlášení vlastníka v katastrální evidenci přibydou listy vlastnictví. Jeden list vlastnictví řeší určení nemovitosti a počet a označení vymezených jednotek, určuje vlastníky a spoluvlastníky a jejich velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech.
b. Na rozdíl od Prohlášení vlastníka nejen pro každou vymezenou jednotku vznikne samostatný list vlastnictví, ale vede se i konkrétní vlastník jednotky, který byl Dohodou určen.
c. Dohodou o zrušení na rozdíl od Prohlášení vlastníka dojde ke změně vlastnictví k vymezeným jednotkám.
d. Součástí Dohody je i vzájemné finanční vypořádání změny spoluvlastnických podílů, pokud dojde v rámci vymezení jednotek i ke změnám spoluvlastnických podílů je společným částem nemovitých věcí (pozemku, nosným stěnám, stropům, střeše, instalacím atd.).

Dohoda o zrušení a vypořádání stejně jako Prohlášení obsahuje i pravidla pro správu domu a pozemku a určení osoby, která se o nemovitosti stará.

Lze vymezení jednotek Dohodu měnit nebo zrušit?
a. Postup je stejný jako v případě změny nebo zrušení vymezení jednotek Prohlášením vlastníka

V čem spočívá výhoda Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na rozdíl od prohlášení vlastníka?
Jedním úkonem dojde k vymezení jednotek a současně k jejich rozdělení mezi spoluvlastníky stavebního objektu

V čem je výhoda a použitelnost i pro rodinné domky?
a. Lze vyřešit dvougenerační rodinné domky, kdy jde o soužití rodičů a dětí, tak, že je určeno, co patří rodičům a co dětem.
b. Lze zřizovat služebnost a věcná břemena jen k jedné vymezené jednotce – např. břemeno dožití.
c. Lze zřídit zástavní právo pro ručení úvěru pouze k jedné jednotce, lze tak řešit finanční vypořádání, ale i dluhy. V rámci exekuce nemusí dojít k prodeji celé nemovitosti.
d. Lze vypořádat spoluvlastnictví k domu tak, aby předmětem dědického řízení po zemřelých rodičích, nebyl celý dům, ale jen jeho část, kde žili rodiče.

Příklad aplikace u dvougeneračního rodinného domu.

V rodinném domě, kde lze vymezit dvě jednotky, žijí rodiče a jedno z jejich několika dětí. Dítě má zájem v domě setrvat a řeší se problém finančního vyplacení ostatních sourozenců.
Postup:
1) Rozdělí se dům na jednotky a vlastníky všech vymezených jednotek tak, že jednu jednotku budou vlastnit rodiče a další jednotku pak zůstávající děti.
V rámci Dohody lze ujednat způsob finančního vypořádání i s ostatními sourozenci jako vedlejšími účastníky Dohody.
2) Po úmrtí rodičů, lze jednotku prodat, nebo ji může získat jeden z dědiců, který již jednu jednotku vlastní. Ten pak může zrušit vymezení jednotek a získá do vlastnictví reálnou nemovitost. Nebo se dědicové dohodnou na prodeji jednotky.

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví obsahuje vše, co obsahuje Prohlášení vlastníka.


Ing. Vladimír Vaculík
Nerudova 303, 688 01 Uherský Brod,
IČ: 134 02 561
tel. +420 734 279 006
e-mail: vacrealub@seznam.cz